<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3372767906073519&ev=PageView&noscript=1" />
Płatność 14 dni dla jednostek budżetowych
Darmowa dostawa od 500 zł brutto
Zwroty do 30 dni również dla firm
do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana

środki czystości25 644 05 40

Regulamin

REGULAMIN

Sklepu internetowego "HD Plus - serwis higieny" dostępnym pod adresem internetowym www.hdplus.pl

 

1. OBJAŚNIENIE UŻYTYCH POJĘĆ

1.1. W rozumieniu niniejszego regulaminu, użyte w nim pojęcia oznaczają:

a) Sklep – witryna internetowa prowadzona pod adresem internetowym WWW.hdplus.pl, stanowiąca internetową platformę sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez Właściciela;

b) Właściciel – Przedsiębiorstwo Handlowe "HD Plus" Henryk Durka z siedzibą: 08-103 Siedlce Nowe Iganie ul. Leśna 2, telefon 25 631 54 44; e-mail hdplus@hdplus.pl; NIP 821-000-59-24; REGON 710027587;

c) Kupujący – Konsument lub Podmiot Gospodarczy dokonujący zakupu produktów za pomocą Sklepu;

d) Konsument – konsument w rozumieniu art. 22kodeksu cywilnego;

e) Podmiot Gospodarczy – każda osoba dokonująca zakupu poprzez sklep internetowy nie będąca Konsumentem, niezależnie od tego, czy prowadzi ona działalność gospodarczą;

f) kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

g) ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.)

h) ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.)

i) ustawa o zużytym sprzęcie elektronicznym - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495 z późn. zm.)

j) ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

k) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)

 

2. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

2.1. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem internetowym hdplus.pl jest Przedsiębiorstwo Handlowe "HD Plus" Henryk Durka z siedzibą: 08-103 Siedlce Nowe Iganie ul. Leśna 2, telefon 25 631 54 44; e-mail hdplus@hdplus.pl; NIP 821-000-59-24; REGON 710027587.

2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów o przeznaczeniu sanitarnym, wyposażenia łazienek, chemii gospodarczej i innych, na rzecz Konsumentów oraz Podmiotów Gospodarczych.

2.3. Uprawnioną do dokonania zakupu w Sklepie jest każda osoba fizyczna lub prawna. W przypadku jednak, gdyby taka osoba nie miała miejsca zamieszkania lub siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej, do zawarcia transakcji wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie jej warunków z pracownikami Sklepu poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub za pomocą korespondencji elektronicznej, i uzyskanie potwierdzenia gotowości Właściciela do zawarcia takiej umowy. Transakcja przeprowadzona bez uprzedniego uzgodnienia jest nieważna.

2.4. Poprzez wybór i zaakceptowanie zakupu towaru w sposób opisany w działach następujących, pomiędzy Kupującym, a Właścicielem zostaje zawarta cywilnoprawna umowa kupna – sprzedaży na odległość, w rozumieniu stosownych przepisów kodeksu cywilnego i innych ustaw, w której Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny zakupu i dokonania odbioru towaru, a Właściciel do przeniesienia na rzecz Kupującego własności oraz wysłania Kupującemu towaru, w sposób szczegółowo opisany w ustępach następujących.

 

3. PRZEPROWADZENIE TRANSAKCJI

3.1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać:

a) poprzez strony internetowe sklepu hdplus.pl – dodając produkty do koszyka i zatwierdzając dokonanie zakupów,

b) wysyłając wiadomość e-mail na adres sklepu: hdplus@hdplus.pl - w treści wiadomości Kupujący powinien podać: Imię i nazwisko lub nazwę i NIP Kupującego, adres oraz adres dostawy (jeżeli różni się od adresu siedziby/miejsca zamieszkania), nazwy lub symbole zamawianych produktów, ilość produktów, preferowaną formę płatności oraz kontakt do osoby zamawiającej: adres e-mail i numer telefonu. Zwrotną wiadomością Klient otrzyma ofertę cenową w postaci faktury proforma. Akceptację oferty klient wysyła na adres hdplus@hdplus.pl .

3.2. Przy dokonywaniu zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych identyfikacyjnych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania przez Kupującego nieprawidłowych danych, w tym, w szczególności, błędnego adresu dostawy.

3.3. Właściciel szanuje prawa Kupujących do prywatności. Przekazane przez Kupującego dane osobowe są przez Właściciela przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia procesu sprzedaży. Szczegółowe zasady polityki prywatności dostępne są wPolityce Prywatności. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga uprzedniego udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowe "HD Plus" Henryk Durka  danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

3.4. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Właściciela drogą elektroniczną lub telefoniczną. Umowa uważana jest za zawartą dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Właściciela. Dodatkowo wysłana zostanie faktura pro forma.

3.5. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego hdplus.pl towarów są wyrażone w złotych polskich. Przedstawione są zarówno ceny brutto jak i netto.

3.6. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu hdplus.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3.7. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego sklep.merida.com.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3.8. Właściciel oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego hdplus.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

3.9. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na witrynie internetowej Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Właściciela. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Właściciel niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego za pomocą korespondencji elektronicznej lub telefonicznie i, w porozumieniu z Kupującym, ustali nowy termin dostawy lub, w przypadku rezygnacji przez Kupującego po uprzednim dokonaniu zapłaty ceny zakupu, zwróci Kupującemu otrzymaną od niego kwotę.

3.10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, do których przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówień następować będzie według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

3.11. Jeżeli okaże się, że zapasy promocyjne uległy już wyczerpaniu, a zostało złożone zamówienie na towar objęty promocją i zapłacona została promocyjna cena, i jednocześnie towar będzie dostępny do sprzedaży po zwykłej cenie, Właściciel niezwłocznie poinformuje Kupującego o takim stanie rzeczy za pomocą wiadomości e – mail lub telefonicznie. W tym przypadku Kupujący może:

a) odstąpić od umowy, wysyłając tę informację na adres hdplus@hdplus.pl; brak odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia przez Właściciela będzie poczytywany za odstąpienie Kupującego od umowy,

b) potwierdzić zawarcie umowy po zwykłej cenie i dopłacić różnicę pomiędzy tą ceną, a ceną promocyjną; w takim przypadku terminy do wysyłki towaru będą liczone dopiero od chwili dokonania takiej dopłaty.

 

4. PŁATNOŚĆ

4.1.Płatność za towary zakupione w Sklepie może zostać dokonana w następujący sposób:

a) poprzez przelew bankowy bezpośrednio na numer rachunku bankowego Właściciela, podanego na fakturze pro forma; w poleceniu przelewu lub blankiecie pocztowym zawsze należy wpisać numer zamówienia;

b) poprzez płatność za pobraniem; wybór tej metody związany jest z dodatkowym, zryczałtowanym kosztem wynoszącym 6 zł brutto.

4.2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Właściciela.

 

5. DOSTAWA

5.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem transakcji uzgodnionych indywidualnie z pracownikami Sklepu, zgodnie z ust. 2.3.

5.2. Przewidywany czas wysyłki towarów wynosi do 48 godzin od momentu dokonania płatności, liczonych wyłącznie w dniach roboczych. W przypadku niemożności dokonania wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Właściciel niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Kupującego. W takim przypadku Kupującemu przysługują uprawnienia wskazane w ust. 3.11 a), lub możliwe jest ustalenie nowego terminu dostawy, co pozostaje bez wpływu na pozostałe warunki umowy. Czas dostawy towarów oznaczonych na zamówienie będzie ustalany indywidualnie z Kupującym.

5.3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Właściciela firmą kurierską. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

5.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu.

5.5. Koszt dostawy doliczany jest do faktury VAT w osobnej pozycji. 

5.6. Kupujący ma obowiązek dokonania oceny stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. Paczka powinna być owinięta folią i taśmami. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Po odbiorze protokołu Właściciel niezwłocznie wyśle na swój koszt nowy towar odpowiadający uszkodzonym artykułom z zamówienia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w dziale. 8 niniejszego regulaminu. Powyższe nie narusza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i innych ustaw.

5.7. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości i masy towarów i widoczny w koszyku. Wiążący koszt dostawy podany jest na fakturze pro forma.

5.8. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory na kupującego przechodzą wszelkie ryzyka i korzyści związane z posiadaniem towaru, za wyjątkiem zastrzeżonych na rzecz Właściciela przez stosowne przepisy prawa i postanowienia niniejszego regulaminu.

5.9. W przypadku, gdyby Kupujący nie dokonał w odpowiednim terminie odbioru towaru od kuriera, co spowoduje, że towar zostanie zwrócony do placówki Właściciela, Kupujący może:

a) odebrać towar osobiście w siedzibie Właściciela,

b) zażądać ponownego nadania towaru przesyłką kurierską. W takim wypadku towar zostanie ponownie wysłany dopiero po otrzymaniu przez Właściciela zapłaty za usługę kurierską.

 

6. GWARANCJA I SERWIS

6.1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w Sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

6.2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Ogólne warunki gwarancji dostępne są na stronie www.hdplus.pl i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

Oprócz ustawowego prawa odstąpienia od umowy, sklep HD PLUS oferuje 30-dniowe prawo zwrotu towaru, zapraszamy do zapoznania się z zasadami na tej stronie.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy:

7.1. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

7.2. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (HD Plus Henryk Durka
08-103 Siedlce, Nowe Iganie, ul. Leśna 2, NIP: 821-000-59-24, hdplus@hdplus.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

7.5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.6. Odbierzemy rzecz. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.7. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat HD Plus Henryk Durka, 08-103 Siedlce, Nowe Iganie, ul. Leśna 2, NIP: 821-000-59-24, e-mail: hdplus@hdplus.pl , Telefon: 692 422 330 , Faks: 25 631 54 44

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Mogą Państwo również wydrukować przygotowany przez nas Formularz odstąpienia od umowy

Dobrowolne prawo zwrotu towaru do 30 dni od jego otrzymania

7.8. Bez uszczerbku dla Państwa ustawowego prawa do odstąpienia od umowy oferujemy dobrowolnie prawo do zwrotu towaru w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Dzięki temu prawu zwrotu towaru mogą Państwo cofnąć umowę zakupu także po upływie 14-dniowego okresu na odstąpienie umowy (patrz pouczenie w sprawie prawa do odstąpienia od umowy w punkcie 4.1 powyżej) w ten sposób, że w ciągu 30 dni od otrzymania towaru (bieg terminu rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Państwo towaru) prześlą go Państwo do nas.

7.9. W przypadku przesłania zwrotnego produktów należy zastosować ten formularz zwrotu. Jeśli będą Państwo mieli problemy ze ściągnięciem formularza lub nie będą Państwo mieli do dyspozycji drukarki, prosimy o skontaktowanie się z naszą obsługą klienta.

7.10. W myśl dobrowolnego prawa zwrotu do 30 dni, Konsument musi spełnić jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

a) zwrócony towar jest nieużywany,
b) zwrócony towar nie nosi żadnych śladów użytkowania,
c) zwrócony towar został odesłany z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi dodatkowymi akcesoriami, które były dołączone do towaru,
d) przesyłka z towarem zawiera oryginał wystawionego paragonu lub faktury.

7.11. Aby dotrzymać termin zwrotu towaru wystarczy wysłanie przez Państwa towaru w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Aż do chwili upływu terminu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy stosuje się wyłącznie warunki ustawowe związane z tym prawem. Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza w żaden sposób Państwa ustawowego prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu, które pozostają nienaruszone.

7.12. Procedura Zwrotu i Wymiany, podobnie jak prawo odstąpienia od umowy, dotyczy jedynie Konsumentów w myśl Ustawy o Prawach Konsumenta(nie dotyczy podmiotów gospodarczych).

 

8. REKLAMACJE

8.1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub stwierdzenia innego rodzaju wad fizycznych dostarczonych przez Właściciela produktów już po potwierdzeniu przez Kupującego odbioru towaru, Kupujący powinien zgłosić ten fakt e-mailem na adres: hdplus@hdplus.pl. Nie wyłącza to obowiązku Kupującego do dokonania kontroli opisanej w ust. 5.6. Poprzez zgłoszenie reklamacyjne można składać również reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku).

8.2. Transport towarów zwracanych z tytułu gwarancji za pośrednictwem Właściciela, rękojmi, bądź niezgodności z umową, odbywa się na koszt Kupującego. Nie przyjmuje się przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku uwzględnienia roszczenia gwarancyjnego Kupującego, Właściciel zwróci mu koszty wysyłki towaru do siedziby Właściciela.

8.3. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Właściciela jest przedstawiciel firmy.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego hdplus.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

9.3. Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektronicznym Kupujący nabywający w Sklepie sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt, na własny koszt, do placówki Właściciela. Sprzęt można odesłać na własny koszt na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe "HD Plus" Henryk Durka 08-103 Siedlce Nowe Iganie ul. Leśna 2,  po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

9.2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym hdplus.pl wymaga uprzedniego udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowe "HD Plus" Henryk Durka  danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

9.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym hdplus.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu

9.5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmiot korzystający z witryny internetowej Sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. Ze strony bezzwłocznie będą usuwane treści niezgodne z prawem, o charakterze obraźliwym, lub posiadające cechy spamu. Użytkownikowi zamieszczającemu takie treści może zostać zablokowany dostęp do witryny internetowej Sklepu.

9.6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na witrynie internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

9.7. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25 grudnia 2014 r.

9.8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

9.9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

metody płatności w sklepie
do góry
opinie HD plus telefon HD plus
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl